Skog_ovanifran
extincion 1434791878_960854_1434792601_noticia_normal

 SSD Tracy®

Patent protected innovation based on Swedish high-tech research for tree recognition and complete traceability.

Patenskyddad innovation baserad på svensk högteknologisk forskning för trädigenkänning och fullständig spårbarhet.

♦ CoC 2.0

Comprehensive business system, worldwide from the unique tree in the woods all the way to end customer. Chain of Custedy 2.0 is now finally possible by identifying the place of origin of each individual tree.

Heltäckande affärssystem, worldwide från det ensikilda trädet i skogen hela vägen till slutkund. Chain of Custedy 2.0 nu äntligen möjligt genom att ursprungsplatsen för varje enskild träd blir identifierad.

♦ Algorithms identify

The uniqu features of the tree -as a fingerprint – are encoded and interpreted by advanced algorithms.

Trädets unika kännetecken – som ett fingeravtryck – kodas och tolkas genom avancerade algoritmer.

♦ Information in real time

Information transmission via cloud service. Feedback in real time to mobile/computer or to other systems.

Informationsöverföring via molntjänst. Återkoppling till mobil/dator eller andra system i realtid.

VI URSPRUNGSMÄRKER VARJE STOCK OCH DIGITALISERAR SKOGENS FLÖDESSYSTEM!

WE ORIGINATE EACH LOG AND DIGITIZE THE FOREST FLOW SYSTEM!