Skog_ovanifran
extincion 1434791878_960854_1434792601_noticia_normal

Tree ID ™

Patent protected innovation based on Swedish high-tech research for tree recognition.

Patenskyddad innovation baserad på svensk högteknologisk forskning för trädigenkänning.

CoC 2.0

Comprehensive business system, worldwide from the unique tree in the woods all the way to end customer. Chain of Custody 2.0 is now finally possible by identifying the place of origin of each individual tree.

Heltäckande affärssystem, worldwide från det ensikilda trädet i skogen hela vägen till slutkund. Chain of Custody 2.0 nu äntligen möjligt genom att ursprungsplatsen för varje enskild träd blir identifierad.

Tree rings in algorithms

The unique tree rings and features of the tree – as a fingerprint – are encoded and interpreted by advanced algorithms.

Trädets unika årsringar och kännetecken – som ett fingeravtryck – kodas och tolkas genom avancerade algoritmer.

Information in real time

Information transmission through GPS and data processing in cloud service. Feedback to mobile / computer in real time.

Informationsöverföring genom GPS och databearbetning i molntjänst. Återkoppling till mobil/dator i realtid.

VI URSPRUNGSMÄRKER VARJE STOCK OCH DIGITALISERAR SKOGENS FLÖDESSYSTEM!

WE ORIGINATE EACH LOG AND DIGITIZE THE FOREST FLOW SYSTEM!